کم شنوایی چیست ؟

جولای 24, 2024
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/03/Hearing-loss.jpeg

به کاهش حساسیت شنوایی نسبت به صداهای اطراف کم شنوایی می گویند که در واقع کم شنوایی می تواند به دلیل آسیب به هر یک از سه قسمت گوش ایجاد شود.

 کم شنوایی فقط به معنی ضعیف شنیدن تمام صداها نیست.

در بسیاری از موارد علاوه بر کم و ضعیف شنیدن ، اصوات و به ویژه گفتار با  وضوح وکیفیت مطلوب شنیده نمی شوند ممکن است فردی بعضی از صداها را به خوبی بشنود

و در شنیدن اصوات دیگری مشکل داشته باشد و یا اینکه فرد صداهای گفتاری را بشنود اما تشخیص و درک کلمات برایش سخت باشد.

در حقیقت بنا به اینکه در کدام قسمت گوش مشکل ایجاد شده است ، علائم کم شنوایی می تواند متفاوت باشد.

دو تقسیم بندی در مورد کم شنوایی به عمل آمده است.

کم شنوایی بر اساس میزان کاهش شنوایی

کم شنوایی بر حسب نوع و محل ضایعه


عوامل زیادی می توانند بر روی شنوایی تاثیر بگذارند.

بعضی از کم شنوا هایی با درمان دارویی  و جراحی برطرف می شوند اما دسته دیگر درمان پزشکی ندارند و استفاده از وسایل کمکی و سمعک بهترین راهکار می تواند باشد.