چگونه می شنویم؟ (ساختمان و عملکرد گوش)

آوریل 20, 2024
https://www.samakneda.com/wp-content/uploads/2017/03/anatomy-ear-1.jpg

گوش عضو پیچیده و حساسی است که قسمت اعظم آن در عمق جمجمه قرار دارد.
گوش را به سه بخش کلی تقسیم می کنند که هر بخش وظایف خاصی را بر عهده دارد.

گوش خارجی

گوش میانی

گوش داخلی

گوش خارجی شامل لاله ، کانال (مجرای گوش) می باشد
لاله گوش اصوات را دریافت و جمع آوری کرده و این اصوات را به سمت مجرای گوش هدایت می کند.
مجرای گوش خارجی ضمن تقویت جزئی صدا ، مسیری برای عبور صوت به سمت پرده صماخ می باشد. در دیواره مجرای گوش خارجی غددی وجود دارند که جرم گوش ترشح می کنند.
پرده صماخ غشای بسیار نازکی است که مجرای گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند. اصوات پس از عبور از مجرای گوش خارجی به پرده گوش برخورد می کنند و پرده گوش متناسب با تغییرات امواج صوتی مرتعش می شود.

گوش میانی حفره کوچکی پر از هواست به اندازه نخود که در آن سه استخوانچه بسیار ظریف چکشی ، سندانی و رکابی ( کوچکترین استخوان های بدن) و همچنین ضمائم دیگری وجود دارند. این استخوانچه ها از طرفی به پرده صماخ و از طرف دیگر به دریچه کوچکی در ابتدای حلزون گوش داخلی متصل هستند ، استخوانچه ها همراه با ارتعاش و حرکت پرده صماخ به حرکت در می آیند و امواج صوتی را تقویت کرده و به صورت ارتعاش به حلزون گوش داخلی منتقل می کنند.
گوش میانی از طریق لوله ای (یک سر لوله در حلق و سر دیگر آن در گوش میانی باز می شود) به نام شیپور استاش با حلق مرتبط است . شیپور استاش کمک می کند تا فشار هوا در گوش میانی با فشار هوای محیط بیرون برابر شود. با هر عمل بلع و خمیازه ، دهانه شیپور استاش باز می شود و تعادل بین فشار هوای گوش میانی و فشار هوای بیرون برقرار می شود.

گوش داخلی شامل دو قسمت اصلی حلزون گوش (بخش مربوط به شنوایی) و وستیبول (بخش مربوط به تعادل) می باشد.
حلزون گوش حاوی مایع مخصوصی است که بعد از برخورد امواج صوتی و ارتعاشات به آن به حرکت درمی آید. در حلزون سلول های مژکدار ظریفی وجود دارند که با جابجایی مایع داخل حلزون به حرکت درمی آیند و پیام های عصبی تولید شده را به تارهای عصبی منتقل می کنند. در اینجا ارتعاشات تبدیل به ایمپالس های عصبی می شود.
عصب شنوایی تارهای ظریف عصبی مجموعا عصب شنوایی را تشکیل می دهند و عصب شنوایی پیام های شنیداری را از حلزون به مغزمنتقل می کند.
مغز این پیام های شنیداری را دریافت و تفسیر می کند ، در اینجا ایمپالس های عصبی به عنوان صدا تعبیر می شود و به این ترتیب عمل شنیدن اصوات ، موزیک و درک و تشخیص گفتار انجام می شود.